THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU NĂM 2017 


 

Các cán bộ Viện STTNSV đã có nhiều công bố trong các tạp chí nước ngoài và các tạp chí có uy tín ở Việt Nam: 40 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI, 53 bài đăng trong các tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded, 30 bài đăng trong các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN, 23 bài đăng trong các tạp chí quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản, 17 bài báo trên các tạp chí quốc gia khác.

Một số chỉ tiêu thống kê điển hình về đơn vị năm 2017 (tính từ 1/12/2016-30/11/2017):

- Đề tài kết thúc năm 2017: 38 đề tài với tổng kinh phí được cấp 7.820,6 triệu đồng, trong đó có 7 đề tài NAFOSTED với tổng kinh phí được cấp 604 triệu đồng

- Đề tài tiếp tục thực hiện năm 2018: 30 đề tài với tổng kinh phí được cấp 14.164,9 triệu đồng, trong đó có 12 đề tài NAFOSTED với tổng kinh phí được cấp 4.023 triệu đồng

-Số giống/loài mới phát hiện cho khoa học: 3 giống, 59 loàiKẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

Kế hoạch khoa học công nghệ: Năm 2018 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ chủ trì thực hiện 1 đề tài cấp nhà nước. Các cán bộ của Viện sẽ tiếp tục thực hiện 12 đề tài NAFOSTED, 5 đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên của Viện Hàn lâm KHCNVN, 03 đề tài hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, 01 nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển khoa học cơ bản, 01 đề tài hợp tác với địa phương, 16 đề tài cấp cơ sở, 03 nhiệm vụ điều tra cơ bản thuộc Sự nghiệp kinh tế, 01 nhiệm vụ thuộc Sự nghiệp môi trường, 03 nhiệm vụ thuộc sự nghiệp văn hóa. Các đề tài, dự án đã được duyệt kinh phí cho năm 2018, lượng kinh phí tương đương năm 2017. Dự kiến năm 2018 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra và thu được những kết quả tốt.

Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thực thiện dự án tăng cường trang thiết bị, dự án sửa chữa nhà A11, Viện sẽ xây dựng và đề xuất dự án phòng mẫu chuẩn, dự án xây dựng Trạm Mê Linh, xây dựng cơ sở vật chất văn phòng tổ CITES.

Kế hoạch HTQT, đào tạo, thông tin, xuất bản: Năm 2018 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ tuyển học viên cao học và nghiên cứu sinh trong khuôn khổ Học viện KHCN. Hợp tác quốc tế vẫn được tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng. 

Viện sẽ tổ chức sơ kết vào tháng 6 và tổng kết vào tháng 12.