PHÒNG TUYẾN TRÙNG HỌC

 

Chc năng và nhim v:
                Ðiu tra, phân loi tuyến trùng ký sinh thc vât, tuyến trùng ký sinh gây bnh côn trùng, tuyến trùng sng t do Vit Nam.

Nghiên cu sinh thái, sinh hc các nhóm tuyến trùng thc vt đ xut cơ s phòng tr tng hp tuyến trùng hi nông, lâm nghip.

Nghiên cu s dng tuyến trùng cho phòng tr sinh hc sâu hi cây trng và giám sát cht lượng môi trường đt và nước Vit Nam.

 

Hot đng chuyên môn:

Ðã phát hin 250 loài tuyến trùng ký sinh thc vât t các h sinh thái nông nghip và rng Vit Nam : 16 loài tuyến trùng ký sinh gây bnh côn trùng và 25 loài ký sinh côn trung Vit Nam: 200 loài tuyến trùng sng t do trong đt: 350 loài tuyến trùng sng t do trong nước ngt và bin.

Ðã xây dng cơ s phòng tr mt s nhóm tuyến trùng ký sinh quan trng lúa, h tiêu, cà phê.

Ðã nghiên cu tuyn chn 7 chng tuyến trùng cho phòng tr sinh hc sâu hi.

Ðã nghiên cu thành công công ngh sn xut sinh khi 6 chế phm sinh hc tuyến trùng BIOSTARs, Ðã đưa vào th nghiêm phòng tr khong 30 loi sâu hi khác nhau trong đó có mt s sâu hi quan trng thuc lá, nho, rau màu, mía.

Ðã đánh giá cht lượng môi trường đt ca mt s h sinh thái nông nghip trên cơ s cu trúc qun xã, đa dng sinh hc và ch s sinh trưởng ca tuyến trùng (MI).

Ðã nghiên cu và đánh giá ô nhim mt s h sinh thái thy vc trên cơ s phân tích cu trúc các qun xã đng vt đáy có kích thước nh, trong đó có tuyến trùng.

Ðã xây dng ch tiêu Vit Nam (ISO-2002 VN) đ đánh giá cht lượng môi trường nước trên cơ s s dng tuyến trùng và đng vt đáy kích thước nh khác.

Ðã công b 8 sách chuyên kho, tham kho v tuyến trùng hc bng tiếng Vit và tiếng Nga và 180 bài báo khoa hc công b trên các tp chí trong và ngoài nước.

 

Hp tác nghiên cu:

Tham gia các hip hi: Hi Tuyến trùng hc châu Âu (ESN); M (SON); Á - Phi (AASN); Hi đng vt đáy quc tế (ISOMB).

Tham gia mng lưới nghiên cu chui quc tế (INIBAP) và châu Á - Thái Bình Dương (INIBAP/ASPNET).

Ðã hp tác nghiên cu khoa hc vi: Ði hc tng hp Adelaide, Sydney (Australia); Ði hc tng hp Gent. Trung tâm nghiên cu nông nghip Merelbeke, Ði hc tng hp Thiên chúa giáo Leuven (Vương quc B); Vin Côn trùng hc Qung Ðông, Vin Ðu tranh sinh hc Băc Kinh, Ði hc tng hp Thanh Ðo (Trung Quc); Vin Tuyến trùng hc Muenster, Vin Bnh hc thc vt, Ði hc tng hp Bonn, Ði hc tng hp Bremen, Ði hc tng hp Kiel, (Cng hòa Liên bang Ðc); Vin Ký sinh trùng hc Moscow, Vin Sinh hc th nhưỡng Vladivostok, Vin sinh thái thy vc ni đa, (Cng hòa Liên bang Nga); Vin Ký sinh trùng quc tế (CAB) (Vương quc Anh); Ði hc tng hp California, Riverside, Florida (Hoa Kỳ).

 

 

Trưởng phòng: NCVC. TS. Trnh Quang Pháp. ĐT: +84-4-37561171; +84-(0)904.798.795. Email: tqphap@gmail.com

 

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Đình Tứ. ĐT: +84-4-37561171; +84-(0)0904080131. Email: ngdtu@yahoo.com

 

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Nguyễn Ngọc Châu

NCVCC

GS.TS

Tuyến trùng ký sinh thực vật và côn trùng

+84-4-37561171

+84-(0)904.320.901

nguyengochau.iebr@gmail.com

 

 

Vũ Th Thanh Tâm

NCVC

TS

Tuyến trùng sống tự do trong đất

+84-4-37561171

+84-(0)916.882.688

vtam7572@yahoo.com

tamvu@iebr.ac.vn

 

Nguyn Th Ánh Dương

 NCV

TS

Tuyến trùng sống tự do, sinh thái học và môi trường

+84-4-37561171

+84-(0)913.028.704

nad2807@yahoo.com

 

Nguyn Th Duyên

NCV

TS

Tuyến trùng học, sinh thái học, sinh học nông nghiệp, môi trường

+84-4-37561171

+84-(0)902.423.169

thuduyen0609@yahoo.com

 

Nguyn Th Xuân Phương

NCV

ThS

Tuyến trùng sống tự do, sinh thái học và môi trường

+84-4-37561171

 0936108823

ntxphuong.iebr@gmail.com

 

Nguyễn Hữu Tiền

NCV

ThS

Tuyến trùng học, động vật học, sinh thái học

+84-4-37561171

 0988989297

tien.quelampb@gmail.com

 

Nguyễn Vũ Thanh

Cộng tác viên

PGS.TSKH

Tuyến trùng học, sinh thái học

+84-4-37561171

 0904248089

 nvthanh49@yahoo.com

 

Lê Tuấn anh

Cộng tác viên

ThS

Tuyến trùng ký sinh thực vật và côn trùng

+84-4-37561171

 0869067062

 letuananh.iebr@gmail.com

 

Vũ Thanh Hoa

Cộng tác viên

CN

Tuyến trùng sống tự do trong đất

+84-4-37561171

 0867788558

 vuthanhhoa214@gmail.com