PHÒNG SINH THÁI VIỄN THÁM

Chc năng và nhim v:

Tham gia điu tra cơ bn, quan trc đa dng sinh hc trên phm vi c nước; đánh giá các h sinh thái và đ xut các gii pháp bo tn, phc hi, s dng bn vng tài nguyên sinh vt.

Nghiên cu, ng dng công ngh vin thám và h thông tin đa lý (GIS) trong nghiên cu sinh thái, xây dng quy hoch và bo tn đa dng sinh hc.

Xây dng cơ s d liu v tài nguyên đa dng sinh hc.

Tham gia đào to, ph biến các ng dng trong lĩnh vc vin thám và h thông tin đa lý cho cán b trong Vin, cán b đa phương ti các khu bo v, hc viên sau đi hc

 

Hot đng chuyên môn:

Ch trì và tham gia các chương trình nghiên cu các cp trong lĩnh vc vin thám và GIS. Công ngh này cung cp các thông tin cp nht và đa chiu v đa dng sinh hc.

Tư vn cho các cơ quan qun lý phương án bo tn đa dng sinh hc thông qua ng dng vin thám và h thông tin đa lý trong đánh giá ri ro, d báo…

Xây dng các bn đ đa dng sinh hc; bn đ phân b các loài nguy cp quý hiếm được ưu tiên bo v ca Vit Nam; bn đ thm thc vt; bn đ các h sinh thái, din biến sinh thái…

Xây dng cơ s d liu đa dng sinh hc quc gia và các đa phương.

T chc các khoá hc v áp dng vin thám và h thông tin đa lý trong nghiên cu và bo tn đa dng sinh hc cho cán b Vin Sinh thái, cán b đa phương ti các vườn Quc gia, Khu bo tn; hc viên sau đi hc ti các cơ s đào to trong và ngoài Vin.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng Sinh thái Vin thám tham gia hp tác vi nhiu t chc quc tế như Vin Hàn lâm khoa hc Nga, Vườn thc vt Missouri (M), Bo tàng Lch s t nhiên M, Vin sinh thái ng dng Italy, các t chc khác như IUCN, BirdLife Quc tế, WWF, FFI...

Website http://www.geoconser.com/ là sn phm hp tác gia phòng Sinh thái Vin thám và Trung tâm Đa dng sinh hc và Bo tn, Bo tàng Lch s t nhiên M.

 

Phó trưởng phòng: NCV. ThS. Lê Minh Hnh. ĐT: +84-4-37562133; +84-(0)982404076. Email: hanhleminh@yahoo.com


Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Vương Tân Tú

NCVC

TS

Sinh thái học, Địa sinh vật

37562133

0964022954

tuvuongtan@gmail.com, vttu@iebr.ac.vn

 

Trần Anh Tuấn

NCV

ThS

Bản đồ, viễn thám và GIS

37562133

0912215885

tuan.ig@gmail.com

 

Lê Quang Tun

NCV

ThS

Sinh thái không gian, Đa dạng sinh học

37562133

0912750343

penguin0343@gmail.com

 

Chu Th Hng

NCV

ThS

Sinh thái học, GIS

37562133

0904393909

hang.0808@gmail.com

 

Lê Xuân Cảnh

Cộng tác viên

PGS.TS

Đa dạng sinh học và Môi trường

37562133

0903234234

lexuancanh54@gmail.com

 

Hà Quý Quỳnh

Cộng tác viên

PGS.TS

Sinh thái vin thám

37562133

0913506377

haquyquynh@gmail.com