PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Chc năng và nhim v:
Ðiu tra nghiên cu các h sinh thái thy vc đin hình ca Vit Nam bao gm thành phn loài, cu trúc qun xã, đc tính phân b, mi quan h dinh dưỡng, đánh giá và d báo din thế sinh thái dưới các tác đng ca điu kin t nhiên và nhân tác.

Nghiên cu khu h thy sinh vt các thy vc nước ngt, nước l, nước mn ven bin: phân loi hc, đa sinh vt, đc tính sinh hc, bo tn đa dng thy sinh vt.

Thc hin nghiên cu đc t sinh thái hc thc nghim là cơ s khoa hc s dng các ch s sinh hc cho đánh giá và sinh giám sát cht lượng môi trường nước.

 

Hot đng chuyên môn:

Các thành viên ca Phòng đã tham gia hoc ch trì mt s đ tài, d án nghiên cu khoa hc:

·         Ð tài cp nhà nước v nghiên cu s dng hp lý các h sinh thái di ven bin Vit Nam (1976-1980; 1981-1985; 1986-1990 và 1991-1996).

·         Ð tài nhà nước v khu h thy sinh vt và các h sinh thái đt ngp nước đng bng sông Cu Long (1982-1985; 2003-2004).Các D án điu tra nghiên cu sinh thái thu vc và môi trường vùng đng bng sông Hng (1997-1999).

·         Ð tài thuc chương trình nghiên cu cơ bn trong khoa hc t nhiên (1996-2005).

·         Ð tài cp B v nghiên cu s dng các ch s sinh hc đánh giá cht lượng môi trường Vit Nam (2000-2002).

·         D án Ðiu tra nghiên cu đa dng sinh hc vùng núi Hương Sơn-Hà Tĩnh (2004-2005).

·         Ð tài nhà nước v xây dng cơ s s liu bin Vit Nam (t 1996-2005).

·         Quy hoch h thng các khu bo tn thu sn ni đa ca Vit Nam (2005-2006).

·         Ð tài xây dng b Ðng vt chí, Thc vt chí Vit Nam (t 1999 đến nay).

·         Quy hoch h thng các khu bo tn thu sn ni đa ca Vit Nam (2005 - 2006).

 

Hp tác nghiên cu:

Các cán b ca Phòng còn tham gia thc hin nhiu hp đng nghiên cu vi các t chc quc tế như WB, ADB, IUCN, WWF, FFI, JSPS và các t chc trong nước trong lĩnh vc bo tn đa dng sinh hc.

Trưởng phòng: NCVC. TS. Lê Hùng Anh. ĐT: +84-4-37565897; +84-(0)912630888. Email: lehunganh@gmail.com

Phó trưởng phòng: NCVC. TS. Trn Đc Lương. ĐT: +84-4-37565897; +84-(0)985724550. Email: tranducluongiebr@gmail.com

Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Cao Th Kim Thu

NCVC

 TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0979.208.078

c_thu@yahoo.com

 

Đ Văn T

NCVC

TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0983287297

 dovantu.iebr@gmail.com

 

Nguyn Đình To

NCV

 TS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 0879318686

Dinhtao23@gmail.com

 

Nguyn Tống Cường

NCV

 ThS

 Sinh thái môi trường nước

37.565.897 

 01676556456

tongcuongvst31@gmail.com

 

Đặng Văn Đông

Cộng tác viên

 ThS

Sinh thái môi trường nước

 0968361093

dongjohn.1710@gmail.com