PHÒNG SINH THÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu, điu tra đa dng đng vt đt Vit Nam.

Nghiên cu cu trúc, chc năng ca h sinh thái đt.

Nghiên cu qun lý và s dng bn vng h sinh thái đt.

Nghiên cu cơ s khoa hc cho vic s dng đng vt đt làm ch th sinh hc, x lý ô nhim môi trường đt và phc hi đt.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu đa dng đng vt đt các h sinh thái khác nhau và các khu Bo tn Thiên nhiên, Vườn Quc gia ca Vit Nam.

Nghiên cu xây dng mô hình x lý rác thi hu cơ bng giun đt.

Tham gia son tho đng vt chí, cơ s d liu đng vt Vit Nam.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi Bo tàng Hoàng gia Ontario, Canada; Bo tàng Lch s t nhiên Ðan Mch.

Vin Sinh thái và Tiến hóa đng vt (Vin Hàn lâm Khoa hc Liên bang Nga).

 

Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyn Đc Anh ĐT: +84-4-38361441. Email: ducanh@iebr.ac.vn

 

Phó trưởng phòng: NCVCC. TS. Nguyễn Thị Thu Anh ĐT: +84-4-38361441; +84-(0)982736399. Email: nthuanh189@yahoo.com

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Nguyn Th Đnh

NCVC

TS

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0976522375

ntdinh.iebr@gmail.com

 

Phùng Th Hng Lưỡng

NCVC

ThS

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0988500852

phungthihongluong@gmail.com

 

Đng Văn An

NCV

CN

Sinh thái đng vt đt

+84-4-38361441

 0889243856

andang@iebr.ac.vn