PHÒNG SINH THÁI CÔN TRÙNG

 

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu đa dng và phân loi hc ng dng các thiên đch ca sâu hi thuc h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu cu trúc qun th, s phát sinh và phát trin ca thiên đch trong h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu sinh hc bo tn các loài thiên đch quan trng ca sâu hi và các mi tương tác gia chúng; các bin pháp nhm thúc đy s đa dng, bo tn và phát trin các loài thiên đch trong h sinh thái nông nghip.

Nghiên cu cơ s sinh thái hc cho chiến lược qun lý dch hi tng hp (IPM) Vit Nam.

 

Hot đng chuyên môn:

Trong thi gian t 1981 đến nay, các cán b ca Phòng đã tham gia thc hin nhiu chương trình và đ tài nghiên cu trong nước và quc tế như:

·         Ð tài cp nhà nước 48.01.04.01 (1981-1985) đã cung cp các thông tin khoa hc v các nhóm tác nhân sinh hc quan trng trong phòng chng dch hi trên cây lúa và cây đay.

·         Ð tài cp nhà nước KT.02.07 (1986-1990) s dng bn vng tài nguyên sinh vt Vit Nam.

·         Ð tài cp nhà nước (1995-1997) Ðiu tra, thng kê các loài đng vt không xương sng có ích trong các h sinh thái nông nghip đin hình vùng đng bng sông Hng và trin vng s dng chúng Vit Nam.

·         Ð tài cp nhà nước (1999-2000) Ðiu tra, thng kê các loài đng vt không xương sng có ích và trin vng s dng chúng trong các h sinh thái nông nghip min núi tnh Hòa Bình.

·         Ð tài cp nhà nước (2002-2005) ""Xây dng b Ðng vt chí, Thc vt chí Vit Nam giai đon 2003-2005”.

·         Chương trình nghiên cu cơ bn trong khoa hc t nhiên (t năm 1996).

·         Trên 300 kết qu nghiên cu đã được công b. Hướng nghiên cu ca Phòng tp trung vào các nhóm ong ký sinh thuc các h Braconidae, Ichneumonidae, các nhóm ăn tht thuc các h

·         Vespidae, Coccinelidae, Reduviidae, Carabidae và nhóm nhn Araneae.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng đã hp tác vi Phòng Nghiên cu Cánh màng - Vin Ðng vt hc (Vin Hàn lâm Khoa hc Nga), Phòng Ðng vt không xương sng (Bo tàng Lch s T nhiên Hoa Kỳ, New York, Hoa Kỳ); Phòng Côn trùng hc (Bo tàng Lch s T nhiên Quc Gia, Leiden, Hà Lan), Vin Côn trùng hc Qung Ðông (Trung Quc), Trường Ði hc Nông nghip Triết Giang (Trung Quc), Vin Nghiên cu Nông nghip Nam Ninh (Trung Quc) và mt s trường Đi hc Nht Bn.

 

Trưởng phòng: NCVCC. TS. Phạm Quỳnh Mai. ĐT: +84-4-37914828; +84-(0)904575215. Email: pqmai70@gmail.com

Phó trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên. ĐT: +84-4-38361440; +84-(0)917327699. Email: phuonglientit@yahoo.com  

 

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Trn Đình Dương

 NCV

TS

Côn trùng học

37914828

0983516584 

duongflo@yahoo.com

 

Nguyn Đc Hip

NCV

ThS

Côn trùng học

38611440

0397696884

hiep9euro@gmail.com

 

Đng Th Hoa

NCV

ThS

Côn trùng học

37914828

0988268958

danghoa.iebr@gmail.com ;

dthoa@iebr.ac.vn

 

Nguyễn Đắc Đại

NCV

ThS

Côn trùng học

37914828

 0367657424

dacdai17111989@gmail.com

 

Trần Thị Ngát

NCV

ThS

Côn trùng học

37914828

 0363931275

tranthingat1012@gmail.com

 

Khuất Đăng Long

Cộng tác viên

PGS.TS

Côn trùng học

 0902142347

khuatdanglong@gmail.com

 

Hoàng Gia Minh

Cộng tác viên

ThS

Côn trùng học

 0988655638

hoangminhpra@gmail.com

 

Nguyễn Hoàng Vũ

Cộng tác viên

ThS

Côn trùng học

 0981074585

hoangvu64@gmail.com