PHÒNG KÝ SINH TRÙNG HỌC

Chc năng và nhim v:
                Nghiên cu phân loi ký sinh trùng bao gm đơn bào, giun sán và chân khp ký sinh người và đng vt.

Nghiên cu sinh hc, sinh thái và min dch ký sinh trùng.

Nghiên cu, th nghim, áp dng các bin pháp phòng tr ký sinh trùng.

Nghiên cu s ô nhim môi trường bi mm bnh ký sinh trùng, nh hưởng ca nó đến sc kho cng đng, các bin pháp x lý.

 

Hot đng chuyên môn:

Ðã phát hin 500 loài sán lá, 170 loài sán dây, 450 loài giun tròn, 70 loài giun đu gai, 100 loài sán lá đơn ch, 90 loài giáp xác và 50 loài chân khp ký sinh người và đng vt.

Ðã nghiên cu sinh hc, sinh thái hc ca mt s loài ký sinh trùng quan trng người và đng vt: Sán lá gan ln Fasciola spp.; sán lá gan nh Clonorchis sinensis; sán lá phi Paragonimus spp.; sán lá rut Fasciolopsis buski; mt s loài sán lá rut nh Haplochis spp., Heterophyes heterophyes; sán dây Taenia spp.; giun lươn Angiostrongylus cantonensis…

Đã nghiên cu, th nghim và áp dng các bin pháp phòng tr mt s bnh ký sinh trùng trong chăn nuôi và mt s cng đng dân cư.

Ðã công b 12 sách chuyên kho, tham kho v ký sinh trùng hc bng tiếng Vit và tiếng Nga và 200 bài báo khoa hc công b trên các tp chí trong và ngoài nước.

T năm 2000 tr li đây tp trung nghiên cu ký sinh trùng cá, ếch nhái và bò sát, đng thi nghiên cu các loài ký sinh trùng có kh năng lan truyn t đng vt sang người.

 

Hp tác nghiên cu:

Đã có các d án hp tác nghiên cu vi Vin ký sinh trùng Nga, Vin Sinh hc và Th nhưỡng Vin Đông (Nga), Vin Ký sinh trùng Séc, Vin Sinh thái và Tài nguyên sinh vt Belarus và mt s trường đi hc, vin nghiên cu v ký sinh trùng các nước B, Đan Mch, Hoa Kỳ, Canada, Nht Bn, Trung Quc, Thái Lan, Philipin…

Đã có các d án hp tác nghiên cu vi các vin nghiên cu trong nước: Vin Thú y trung ương, Vin St rét – Ký sinh trùng – Côn trùng trung ương, Vin Thy sn 1, Vin Tài nguyên môi trường bin, Vin Công ngh sinh hc…

 

 

Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyn Văn Hà. ĐT: +84-4-38363180; +84-(0)989836727. Email: nvha@iebr.ac.vn  

Phó trưởng phòng: NCVCC. PGS.TS. Phạm Ngọc Doanh. ĐT: +84-4-38363180; +84-(0)912723177. Email: pndoanh@yahoo.com  


Các cán b nghiên cu:

 

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Bùi Th Dung

NCVC

TS

Ký sinh trùng hc

38363180

0984776064

dungbt.iebr@gmail.com

 

Hoàng Văn Hin

NCVC

TS

Ký sinh trùng hc

38363180

0979947283

hieniebr@gmail.com

 

Nguyn Mnh Hùng

NCVC

TS

Ký sinh trùng hc

38363180

0988688203

hung_iebr@yahoo.com

 

Trn Th Bính

NCV

TS

Ký sinh trùng hc

38363180

0912621536

tranthibinhs@yahoo.com

 

Nguyn Ngc Chnh

NCV

ThS

Ký sinh trùng học

38363180

0986870326

chinhnn89@gmail.com