PHÒNG HỆ THỐNG HỌC PHÂN TỬ VÀ DI TRUYỀN BẢO TỒN

 

Chc năng và nhim v:
                Nghiên cu tính đa dng di truyn c 2 mc đ qun th và loài đng thc vt bng k thut sinh hc phân t như isozym, SSR, RAPD, RFLP, AFLP và mt s phương pháp khác nhm góp phn qun lý và bo tn loài mt cách hu hiu, đc bit các loài quý hiếm.

Xác đnh loài và mi quan h gia các loài trong h thng phân loi và tiến hoá trên cơ s dn liu DNA.

Góp phn xây dng Ngân hàng d liu gen các loài đng, thc vt rng Vit Nam.

 

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu tính đa dng di truyn ca 6 loài Tuế (Cycas dolichophylla, C. ferruginea, C. balansae, C. hoabinhensis, C. simplicipinna, C. chevalieri) và 2 loài Tre (Bambusa bambos và B. nutans) trên cơ s s dng k thut isozym.

Nghiên cu mi liên quan gia s phân ct và suy gim nơi sng ca sinh vt do hot đng ca con người vi suy gim cu trúc qun th và tính đa dng di truyn.

 

Hp tác nghiên cu:

Phòng H thng hc phân t và di truyn bo tn hp tác nghiên cu vi các cơ quan t chc như: Vin Tài nguyên di truyn thc vt Quc tế (IPGRI), Trung tâm ASEAN v bo tn đa dng sinh hc (ARCBC), Trường Ði hc T do B, Trường đi hc Ghent.

 

Phó trưởng phòng: NCV. ThS. Nguyễn Giang Sơn. ĐT: +84-4-37914482; +84-(0)944436369. Email: giangsonbk@gmail.com

 

Các cán b nghiên cu:

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

Nguyn Th Phương Trang

NCVC

TS

H thng hc phân t và di truyn bo tn

0437914482

0827579799

ntptrang@yahoo.com

H Th Loan

NCV

TS

H thng hc phân t và di truyn bo tn

0437914482

0975388375

htloanns@yahoo.com.vn

Lê Th Mai Linh

 NCVC

TS

H thng hc phân t và di truyn bo tn

0437914482

 0854192888

ltmailinh@gmail.com

Phm Thế Cường

NCVC

TS

Đng Vt hc

0437914482

 0985822236

cuongiebr@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Mai

Cộng tác viên

ThS

Sinh học phân tử

0437914482

 0356463599

hongmai1604@gmail.com

Kelly Irene Morgan

Chuyên gia

ThS

Sinh học phân tử

0437914482

 

kelly.morgan@tracenetwork.org

Nguyễn Phan Lan Hồng

Cộng tác viên

CN

Sinh học phân tử

0437914482

 038871819

1902lanhong98@gmail.com