PHÒNG CÔN TRÙNG HỌC THỰC NGHIỆM

Chc năng và nhim v:

Nghiên cu sinh thái thc nghim nhân nuôi côn trùng phc v phòng tr sinh hc và s dng ngun tài nguyên côn trùng nhm phát trin kinh tế - xã hi và bo v môi trường.

Hot đng chuyên môn:

Nghiên cu các nhân t sinh thái, nhm thúc đy quá trình sinh sn ca các loài côn trùng có ích, sn xut ra nhng cá th côn trùng có cht lượng cao phc v bin pháp phòng tr sinh hc và phục vụ cho các nghiên cứu thức nghiệm côn trùng.

Bảo quản các loài ong mắt đỏ qua các thế hệ nhân nuôi, gìn giữ hoàn thiện quy trình sản xuất ong mt đ (Trichogramma spp.). Nghiên cu đc đim sinh hc, sinh thái ca các loài côn trùng ký sinh, bắt mồi và ứng dng chúng trong phòng tr mt s loài sâu hi nguy him trong nông lâm nghip.

Điu tra, phân loi mt s nhóm côn trùng có ích nhm khai thác ngun li của chúng phc v nhân nuôi. Đã sưu tm và lưu gi các mẫu vật của các nhóm côn trùng ký sinh, bắt mồi phc v cho nghiên cu.

Nghiên cứu s dng ngun tài nguyên côn trùng nhm phát trin kinh tế - xã hi và bo v môi trường.

Tham gia thc hin nhiu đ tài cp Nhà nước, cp B và các d án hp tác quc tế.

Công b được nhiu công trình kết qu nghiên cu khoa hc ti các hi ngh, tp chí trong nước và quốc tế.

Hp tác nghiên cu:

Hp tác vi nhiu cơ quan và t chc quc tế như các trường đi hc tng hp Kagoshima, Kyushu, Gakugei Tokyo, Hokaido, Ryukyus (Nht Bn); mng lưới nghiên cu kiến quc tế (AneT); Trung tâm bo v đa dng sinh hc vùng ASEAN (ARCBC), Vin quc tế phòng tr sinh hc (CAB). Trường Đại học tổng hợp Nông nghiệp Trung Quốc (CAU), Thái Lan (CBT),Pháp (MF), Viện thú ý Ipoh Malaysia.

Trưởng phòng: NCVC. TS. Nguyễn Quang Cường. ĐT: +84-4-37565899; +84-(0)916853287. Email: quangcuongiebr@gmail.com

Các cán b nghiên cu:

 

H tên cán b

Chc danh

Hc hàm - Hc v

Lĩnh vc nghiên cu

Đin thoi cơ quan

Mobile

Email

 

Trương Xuân Lam

NCVCC

GS.TS

Côn trùng

37565899

 0915935888

 txlam.iebr@gmail.com

 

Nguyn Thành Mnh

NCVC

TS

Côn trùng

37565899

 0981537087

 petitvent37@gmail.com

 

Phm Huy Phong

NCV

TS

Côn trùng

37565899

 0982334287

 phong.wasp@gmail.com

phongpham82@iebr.ac.vn

 

Hà Ngọc Linh

NCV

TS

Côn trùng

37565899

linh.hangoc02@gmail.com

 

Nguyễn Thị Tú Anh

NCV

ThS

Côn trùng

37565899

 0973090400

nguyenthituanh.hua@gmail.com

 

Nguyn Th Hnh

NCV

CN

Côn trùng

37565899

0972683377

  linhhanh281068@yahoo.com