Viện trưởng

NCVCC, PGS.TS.
Nguyễn Văn Sinh

E-mail:vansinh.nguyen@iebr.ac.vn


 

Phó viện trưởng

NCVC, TS.
Lê Hùng Anh
E-mail:
lehunganh@gmail.com

Phó viện trưởng

NCVCC, GS.TS.
Trương Xuân Lam
Email:
txlam@iebr.ac.vn

Phó viện trưởng

NCVCC, GS.TS.
Nguyễn Quảng Trường
Email:
nqt2@yahoo.com