DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

(Kèm theo Quyết định số 1601/QĐ-VHL ngày 23/9/2019
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam về việc thành lập
Hội đồng khoa học Viện STTNSV
nhiệm kỳ 2019-2022,

Quyết định số 1727/QĐ-VHL ngày 11/10/2019 về việc bổ nhiệm Ban Thường trực
Hội đồng khoa học Viện STTNSV nhiệm kỳ 2019-2022,  

PGS. TS. Lê Xuân Cảnh:

 Chủ tịch HĐ

PGS.TS. Trần Thế Bách:

 Phó chủ tịch HĐ

PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường:

 Phó chủ tịch HĐ

TS. Lê Hùng Anh:

 UV, Thư ký - Trưởng phòng

PGS.TS. Trương Xuân Lam:

 Ủy viên - Phó viện trưởng, Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh:

 Ủy viên - Viện trưởng, Trưởng phòng

PGS.TS. Trần Huy Thái:

 Ủy viên - Phòng Tài nguyên thực vật

PGS.TS. Vũ Đình Thống:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Nguyễn Đức Anh:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thế Cường:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

TS. Phạm Ngọc Doanh:

 Ủy viên - Phòng Ký sinh trùng học

TS. Nguyễn Văn Hà:

 Ủy viên - Phó trưởng phòng

TS. Phạm Quỳnh Mai:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Phạm Thị Nhị:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Trịnh Quang Pháp:

 Ủy viên - Trưởng phòng

TS. Bùi Văn Thanh:

 Ủy viên - Trưởng phòng