1. Khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2013


  2. Quyết định công nhận các tổ trưởng, tổ phó công đoàn


  3. Danh sách công đoàn viên tích cực năm 2013 được giới thiệu cho Đảng