CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2010 - 2013

 

Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, nhiệm kỳ 2010 – 2013, gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Ngô Xuân Tường - Chủ tịch công đoàn

2. Đồng chí Dương Thị Hoàn – Phó chủ tịch

3. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Uỷ viên

4. Đồng chí Trương Xuân Lam - Uỷ viên

5. Đồng chí Trần Thị Phương Anh - Uỷ viên

6. Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Uỷ viên

7. Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

Uỷ ban kiểm tra công đoàn, nhiệm kỳ 2010 – 2013 gồm 3 đồng chí

1.     Đồng chí Trịnh Minh Quang - Chủ nhiệm

2.     Đồng chí Vũ Thị Thanh Tâm - Uỷ viên

3.     Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên

Danh sách các tổ công đoàn và tổ trưởng công đoàn trực thuộc Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, gồm:

1.     Tổ công đoàn phòng Quản lý tổng hợp

                        Số lượng công đoàn viên:    11 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Phạm Đỗ Loan

2.     Tổ công đoàn phòng Bảo tàng động vật

                        Số lượng công đoàn viên:    6 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Lê Khương Thuý

3.     Tổ công đoàn phòng côn trùng học thực nghiệm

                        Số lượng công đoàn viên:    8 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Thị Hạnh

4.     Tổ công đoàn phòng Động vật học Có xương sống

                        Số lượng công đoàn viên:    9 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Đặng Huy Phương

5.     Tổ công đoàn phòng Hệ thống học côn trùng

                        Số lượng công đoàn viên:    5 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Cao Quỳnh Nga

6.     Tổ công đoàn phòng Ký sinh trùng học

                        Số lượng công đoàn viên:    8 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Văn Hà

7.     Tổ công đoàn phòng Sinh thái côn trùng

                        Số lượng công đoàn viên:    8 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Phạm Quỳnh Mai

8.     Tổ công đoàn phòng Sinh thái Môi trường đất

                        Số lượng công đoàn viên:    8 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Thị Thu Anh

9.     Tổ công đoàn phòng Sinh thái Môi trường nước

                        Số lượng công đoàn viên:    7 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Cao Kim Thu

10. Tổ công đoàn phòng Sinh thái thực vật

                        Số lượng công đoàn viên:    7 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Đặng Thu Hương

11. Tổ công đoàn phòg Sinh thái viễn thám

                        Số lượng công đoàn viên:    4 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Lê Minh Hạnh

12. Tổ công đoàn phòng Tài nguyên thực vật

                        Số lượng công đoàn viên:    14 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Thị Hiền

13. Tổ công đoàn phòng Thực vật

                        Số lượng công đoàn viên:    13 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Đỗ Thị Xuyến

14. Tổ công đoàn phòng Thực vật dân tộc học

                        Số lượng công đoàn viên:    5 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Bùi Văn Thanh

15. Tổ công đoàn phòng Tuyến trùng học

                        Số lượng công đoàn viên:    11 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Đình Tứ

16. Tổ công đoàn phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn

                        Số lượng công đoàn viên:    7 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Thị Phương Trang

17. Tổ công đoàn Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh

                        Số lượng công đoàn viên:    8 đồng chí

                        Tổ trưởng công đoàn:                             đ/c Trần Thanh Minh

 

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC NHIỆM KỲ 2013 - 2015

 Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, nhiệm kỳ 2013 – 2015, gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Ngô Xuân Tường - Chủ tịch công đoàn

2. Đồng chí Dương Thị Hoàn – Phó chủ tịch

3. Đồng chí Cao Thị Kim Dung - Uỷ viên

4. Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Uỷ viên

5. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên

6. Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

7. Đồng chí Lê Quang Tuấn - Uỷ viên

Uỷ ban kiểm tra công đoàn, nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 3 đồng chí

1.     Đồng chí Trịnh Minh Quang - Chủ nhiệm

2.     Đồng chí Vũ Thị Thanh Tâm - Uỷ viên

3.     Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên

Danh sách các tổ công đoàn và tổ trưởng công đoàn trực thuộc Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, gồm:

1.     Tổ công đoàn phòng Quản lý tổng hợp

                        Số lượng công đoàn viên:    11 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Phạm Đỗ Loan

2.     Tổ công đoàn phòng Bảo tàng động vật

                        Số lượng công đoàn viên:    7 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Lê Đình Thanh

3.     Tổ công đoàn phòng côn trùng học thực nghiệm

                        Số lượng công đoàn viên:    6 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Thị Hạnh

4.     Tổ công đoàn phòng Động vật học Có xương sống

                        Số lượng công đoàn viên:    6 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Xuân Nghĩa

5.     Tổ công đoàn phòng Hệ thống học côn trùng

                        Số lượng công đoàn viên:    5 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Cao Quỳnh Nga

6.     Tổ công đoàn phòng Ký sinh trùng học

                        Số lượng công đoàn viên:    9 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

7.     Tổ công đoàn phòng Sinh thái côn trùng

                        Số lượng công đoàn viên:    7 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Đặng Thị Hoa

8.     Tổ công đoàn phòng Sinh thái Môi trường đất

                        Số lượng công đoàn viên:    7 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Thị Thu Anh

9.     Tổ công đoàn phòng Sinh thái Môi trường nước

                        Số lượng công đoàn viên:    7 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Cao Kim Thu

10. Tổ công đoàn phòng Sinh thái thực vật

                        Số lượng công đoàn viên:    6 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Đặng Thu Hương

11. Tổ công đoàn phòg Sinh thái viễn thám

                        Số lượng công đoàn viên:    4 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Lê Minh Hạnh

12. Tổ công đoàn phòng Tài nguyên thực vật

                        Số lượng công đoàn viên:    13 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Phương Hạnh

13. Tổ công đoàn phòng Thực vật

                        Số lượng công đoàn viên:    12 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Thế Cường

14. Tổ công đoàn phòng Thực vật dân tộc học

                        Số lượng công đoàn viên:    6 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Lưu Đàm Ngọc Anh

15. Tổ công đoàn phòng Tuyến trùng học

                        Số lượng công đoàn viên:    10 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Đình Tứ

16. Tổ công đoàn phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn

                        Số lượng công đoàn viên:    6 đồng chí

                   Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Thị Phương Trang

17. Tổ công đoàn Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh

                        Số lượng công đoàn viên:    8 đồng chí

                        Tổ trưởng công đoàn:                   đ/c Nguyễn Văn Môn