CÁC KỲ ĐẠI HỘI

 

3. Nhiệm kỳ 2013 – 2015 Đại hội ngày 27/11/2012 Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật gồm 7 đồng chí

1. Đồng chí Ngô Xuân Tường - Chủ tịch công đoàn

2. Đồng chí Dương Thị Hoàn – Phó chủ tịch

3. Đồng chí Cao Thị Kim Dung - Uỷ viên

4. Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Uỷ viên

5. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên

6. Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

7. Đồng chí Lê Quang Tuấn - Uỷ viên

 Uỷ ban kiểm tra công đoàn, nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 3 đồng chí:

1.     Đồng chí Trịnh Minh Quang - Chủ nhiệm

2.     Đồng chí Vũ Thị Thanh Tâm - Uỷ viên

3.     Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên

 

2. Nhiệm kỳ 2010 – 2013

Đại hội ngày 16 tháng 6 năm 2010. Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Ngô Xuân Tường - Chủ tịch công đoàn

2. Đồng chí Dương Thị Hoàn – Phó chủ tịch

3. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Uỷ viên

4. Đồng chí Trương Xuân Lam - Uỷ viên

5. Đồng chí Trần Thị Phương Anh - Uỷ viên

6. Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Uỷ viên

7. Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

Uỷ ban kiểm tra công đoàn, nhiệm kỳ 2010 – 2013 gồm 3 đồng chí:

1.     Đồng chí Trịnh Minh Quang - Chủ nhiệm

2.     Đồng chí Vũ Thị Thanh Tâm - Uỷ viên

3.     Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên

1. Nhiệm kỳ 2007 – 2010

Công đoàn cơ sở Viện STTNSV đại hội ngày 27 tháng 12 năm 2007. Ban chấp hành cơ sở gồm 07 đồng chí:

          1. Đồng chí Trần Văn Thắng - Chủ tịch

2. Đồng chí Trần Thị Phương Anh - Phó chủ tịch

          3. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Uỷ viên

4. Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

5. Đồng chí Trương Xuân Lam - Uỷ viên

6. Đồng chí Phan Kế Long - Uỷ viên

7. Đồng chí Ngô Xuân Tường - Uỷ viên

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn gồm 3 đồng chí:

4.     Đồng chí Ngô Xuân Tường  - Chủ nhiệm

5.     Đồng chí Vũ Thị Thanh Tâm - Uỷ viên

6.     Đồng chí Đỗ Văn Hài - Uỷ viên

III. GIAI ĐOẠN TỪ 2006 ĐẾN NAY

5. Nhiệm kỳ 2004-2006

Đại hội ngày 15-1-2004. Công đoàn chia thành 18 tổ công đoàn với 152 đoàn viên công đoàn. (112 nam và 40 nữ). BCH công đoàn Viện STTNSV  gồm 5 đồng chí:

     1. Đồng chí Trần Văn Thắng - Chủ tịch

2. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối - Phó chủ tịch

     3. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Uỷ viên

4. Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

5. Đồng chí Phạm Hồng Thái - Uỷ viên

4. Nhiệm kỳ 2001-2003

Đại hội  ngày 28-1-2001. Công đoàn được chia thành 17 tổ công đoàn với 165 đoàn viên công đoàn. BCH công đoàn Viện STTNSV  gồm 5 đồng chí:

     1. Đồng chí Đặng Thị Đáp - Chủ tịch

     2. Đồng chí Trần Văn Thắng - Phó chủ tịch

     3. Đồng chí Phạm Văn Thính - Uỷ viên     

4. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Uỷ viên

5. Đồng chí Chu Thị Thu Hà - Uỷ viên

3. Nhiệm kỳ 1999-2001

Đại hội ngày 25-2-1999. Công đoàn chia thành 14 tổ công đoàn với 149 đoàn viên công đoàn. BCH công đoàn Viện STTNSV  gồm 5 đồng chí:

     1. Đồng chí Trần Văn Thắng – Chủ tịch                    

     2. Đồng chí Đặng Thị Đáp – Phó chủ tịch

     3. Đồng chí Phạm Văn Thính - Uỷ viên     

4. Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

5. Đồng chí Vũ Thị Chỉ - Uỷ viên

2. Nhiệm kỳ 1996-1999

Đại hội ngày 1-2-1996. Công đoàn chia thành 14 tổ công đoàn với 135 đoàn viên công đoàn. BCH công đoàn Viện STTNSV  gồm 5 đồng chí:

     1. Đồng chí Trần Văn Thắng - Chủ tịch

     2. Đồng chí Đặng Thị Đáp - Phó chủ tịch

     3. Đồng chí Phạm Văn Thính - Uỷ viên     

4. Đồng chí Nguyễn Thị Đỏ - Uỷ viên

5. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Uỷ viên

1. Nhiệm kỳ 1994-1996

Đại hội ngày 28-1-1994. Công đoàn chia thành 14 tổ công đoàn với 114 đoàn viên công đoàn. BCH công đoàn Viện STTNSV gồm 5 đồng chí:

     1. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối - Chủ tịch

     2. Đồng chí Trần Văn Thắng – Phó chủ tịch

     3. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Uỷ viên

     4. Đồng chí Đặng Thị Đáp - Uỷ viên

     5. Đồng chí Phạm Văn Thính - Uỷ viên

II. GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1994 - 2006

Giai đoạn này có 05 kỳ Đại hội (được tổ chức 5 năm 2 nhiệm kỳ)

9. Nhiệm kỳ 1993-1994

Đại hội ngày 07 tháng 01 năm 1993. Ban chấp hành Công đoàn Viện STTNSV  gồm 5 đồng chí:

1. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối – Chủ tịch

2. Đồng chí Trần Văn Thắng – Phó chủ tịch

3. Đồng chí Đặng Thị Đáp - Ủy viên

4. Đồng chí  Nguyễn Thị Bạch Mai - Ủy viên

5. Đồng chí Phạm Văn Thính - Ủy viên

8. Nhiệm kỳ 1992-1993

Đại hội ngày 23 tháng 01 năm 1992. Ban chấp hành Công đoàn Viện STTNSV  gồm 5 đồng chí:

     1. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối – Chủ tịch, phụ trách chung

     2. Đồng chí Trần Văn Thắng – Phó chủ tịch, phụ trách tổ chức

     3. Đồng chí Đặng Thị Đáp - Ủy viên, phụ trách khoa học, nữ công

     4. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Ủy viên, phụ trách tài chính

     5. Đồng chí Phạm Văn Thính - Ủy viên, phụ trách đời sống

7. Nhiệm kỳ 1991-1992

Đại hội ngày 19/01/1991. Ban chấp hành Công đoàn Viện STTNSV  gồm 5 đồng chí:

     1. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối – Chủ tịch

     2. Đồng chí Trần Văn Thắng – Phó chủ tịch

     3. Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Ủy viên

     4. Đồng chí Đặng Thị Đáp - Ủy viên

     5. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Ủy viên

6. Nhiệm kỳ 1990-1991

Đại hội công đoàn ngày 09 tháng 02 năm 1990. ừ 1985 đến 1990 số lượng công đoàn viên giao động trong khoảng từ 88 đến 116 công đoàn viên. Trong thời gian này có 9 tổ công đoàn. BCH công đoàn gồm 04 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Khắc Đỗ - Thư ký công đoàn

2. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối - Uỷ viên

3. Đồng chí Đặng Thị Đáp - Uỷ viên

4. Đồng chí Phạm Văn Lực - Uỷ viên

Ban thanh tra nhân dân gồm 04 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Châu

2. Đồng chí Mai Phú Quý

3. Đồng chí Vũ Xuân Phương

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khang.

5. Nhiệm kỳ 1989-1990

Đại hội công đoàn ngày 24 tháng 01 năm 1989. BCH công đoàn gồm 4 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Khắc Đỗ - Thư ký công đoàn

2. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối - Uỷ viên

3. Đồng chí Phạm Văn Lực - Uỷ viên

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khang - Uỷ viên.

4. Nhiệm kỳ 1988-1989

Đại hội công đoàn ngày 25 tháng 1 năm 1988. BCH công đoàn gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Cử - Thư ký công đoàn

2. Đồng chí Nguyễn Khắc Đỗ - Phó thư

3. Đồng chí Vũ Xuân Phương - Uỷ viên

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Châu - Uỷ viên

5. Đồng chí Trần Thị Lài - Uỷ viên

6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khang - Uỷ viên

7. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối - Uỷ viên.

3. Nhiệm kỳ 1987-1988

Đại hội ngày 12 tháng 01 năm 1987.

2. Nhiệm kỳ 1986-1987

Không lưu được số liệu.

1. Nhiệm kỳ 1985-1986

Không lưu được số liệu.

I. GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1985 - 1994

Căn cứ vào quá trình phát triển, tổ chức hoạt động và thời gian các kỳ đại hội, Công đoàn Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật được chia làm 3 giai đoạn:

Đại hội tiến hành mỗi năm một nhiệm kỳ, giai đoạn này có 9 kỳ Đại hội

 

Công đoàn Viện STTNSV  được nâng cấp lên công đoàn cơ sở lâm thời theo quyết định số 136 QĐ-CĐ ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ban thường vụ Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Công đoàn bao gồm 18 tổ với 152 đoàn viên công đoàn. BCH công đoàn lâm thời cơ sở Viện STTNSV  7 đồng chí:

          1. Đồng chí Trần Văn Thắng - Chủ tịch

2. Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hối - Phó chủ tịch

          3. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Uỷ viên

4. Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

5. Đồng chí Phạm Hồng Thái - Uỷ viên

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Bình - Uỷ viên

7. Đồng chí Chu Thị Thu Hà - Uỷ viên

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn gồm 3 đồng chí:

1.     Đồng chí Phạm Đình Trọng  - Chủ nhiệm

2.     Đồng chí Trịnh Minh Quang - Uỷ viên

3.     Đồng chí Hà Văn Tuế - Uỷ viên