Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ VIII
THE 8-th NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECOLOGY AND BIOLOGICAL RESOURCES
Kích chuột để xem thông báo số 1 -
Click to see the 1st announcement
Kích chuột để xem thông báo số 2 -
Click to see the 2nd announcement
Kích chuột để xem thông báo số 3 - Click to see the 3rd announcement
Kích chuột để tải bản mẫu khuôn thức bài báo -
Click to see the paper format template
Kích chuột để tải mẫu đăng ký -
Click to download registration template
Danh sách đã đăng ký - List of registered persons
(Danh sách đã đăng ký được cập nhật mỗi ngày 1 lần - List of registered persons is updated once a day)
Danh sách báo cáo đã nhận được - List of received reports 


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

"THÔNG TIN CHO TÁC GIẢ: Các báo cáo được tuyển chọn sẽ được đăng trong một số đặc biệt của TẠP CHÍ SINH HỌC"
"INFORMATION FOR THE AUTHORS: The selected reports will be published in a specieal issue of the Journal TAP CHI SINH HOC"
Hạn nộp bản thảo (Deadline for paper submission): 30/05/2019

Đăng ký trực tuyến - Online registration
(Ngôn ngữ đăng ký (
Registration language): Người Việt - Tiếng Việt Unicode có dấu, Foreigner - English)
(Đề nghị không dùng chữ in hoa -
Please do not use uppercase)

   
Họ và tên đệm (Family and middle name):
Tên (Given name):
Giới tính (Gender):
Học hàm (Academic title):
Học vị (Academic degree):
Chức danh (Job title):
Chức vụ (Position):
Điện thoại cố định (Tel.):
Điện thoại di động (Mobile):
Fax:
Email:
Cơ quan (Institution):
Địa chỉ (Address):
Đăng ký tham dự: có/không (Register to participate: Yes/No):
Đăng ký viết bài: có/không (Register to submit paper: Yes/No):
Đăng ký trình bày: có/không (Register to make oral presentation: Yes/No):
Tên bài (Paper title):

Về đầu trang

©2007 VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT
Địa chỉ: 18 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel. (844) - 38360169;  Fax. (844) - 38361196;  Email. iebr@iebr.ac.vn

Website được phát triển bởi Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thursday, 6/1/2023
Lần truy cập:
2013254
Số người đang truy cập: 450